Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet.

I denna informationstext beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas. Vi beskriver även de rättigheter du har som registrerad. Vi uppmanar därför dig att läsa igenom denna informationstext.

Bodil Fastigheter AB (org-nr. 559366-4047) (”Bodil”, ”vi”, ”oss”) är ett fastighetsbolag som tillhandahåller hyrköp och uthyrning av villor, radhus och äganderätter. Bodil erbjuder hyrköp för att underlätta för Bodils kunder att ta sig in på bostadsmarknaden. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat när du besöker vår webbplats, ansöker, kontaktar vår kundsupport och för marknadsföring. Bodil är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs inom helägda dotterbolag.

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR, är Bodil personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar enligt denna informationstext. Om du har några frågor kring behandlingen bör du vända dig till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned i denna informationstext.

Utöver denna informationstext kan vi i vissa fall lämna kompletterande information om viss personuppgiftsbehandling till dig. Sådan information gäller i så fall i tillägg till denna informationstext.

1. När vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter vid följande fem situationer.

 • Webbplatsanvändning
 • Ansökan
 • Administration av hyreskontrakt och hyrköp
 • Kundsupport
 • Marknadsföring

Nedan beskriver vi närmare hur vi behandlar personuppgifter vid dessa fem situationer och de rättigheter som du har enligt GDPR.

2. Vår användning av dina personuppgifter

A. Webbplatsanvändning

När du använder Bodils webbplats behandlar vi personuppgifter om dig. Dessa personuppgifter inhämtar vi, förutsatt att du har godkänt det, från dig genom s.k. cookies som används för att underlätta användningen av vår webbplats samt för att förbättra vår webbplats. Mer information om hur och varför vi använder cookies kan du hitta i vår cookiepolicy.

Bodil använder Google Maps API för att hjälpa dig fylla i addresser när du ansöker om en bostad. Användningen av Google Maps API omfattas av Googles integritetspolicy.

B. Ansökan

Vid ansökan kommer du som huvudsökande eller medsökande att tillhandahålla oss personuppgifter. Vidare kan vi komma att kontakta dig under ansökningsförfarandet om vi behöver komplettera din ansökan eller har frågor. Vi kommer även att komplettera din ansökan med uppgifter från andra källor.

Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du ansöker, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Vid ansökan kommer du som huvudsökande eller medsökande att tillhandahålla oss personuppgifter. Vidare kan vi komma att kontakta dig under ansökningsförfarandet om vi behöver komplettera din ansökan eller har frågor. Vi kommer även att komplettera din ansökan med uppgifter från andra källor.

Nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du ansöker, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifterÄndamålRättslig grund
1. Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, personnummer, mejladress och folkbokföringsadress.

Administrera ansökan: För att bedöma möjligheterna att kunna erbjuda dig en bostad.

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås.

Intresseavvägning: Om din ansökan avslås behandlar vi därefter dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att underlätta vid och kontrollera uppgifter i en framtida ansökan.

2. Finansiell information: Exempelvis lån, lön samt annan ersättning.
3. Sysselsättning: Exempelvis arbetsgivare, anställningsform och anställningshistorik.
4. Civilstånd och familj: Exempelvis civilstånd, antal i hushåll och antal hemmavarande barn.
5. Övriga boenden: Exempelvis innehav av bostäder, taxeringsuppgifter samt adress.
6. Uppgifterna under punkterna 1 till 5 ovan.

Pröva ansökan: För att pröva om du har de ekonomiska förutsättningarna att fullgöra vad du åtar dig enligt avtalet.

Intresseavvägning: där vårt berättigade intresse består i att hantera risker och planera verksamheten eller om rättslig förpliktelse åligger oss.

7. Uppgifter under punkterna 1 till 5 ovan.

Skydda oss mot eller framställa rättsligt anspråk: Exempelvis för det fall att du skulle framföra rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

Intresseavvägning: där vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

Hur vi får personuppgifterna

Utöver de personuppgifter vi har fått från dig eller som angivits av din medsökande vid ansökan inhämtar vi även personuppgifter från kreditupplysningsinstitut. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna ta ställning till din ansökan.

Mottagare av personuppgifterna

Personuppgifterna delas med kreditupplysningsinstitut för att kunna ta ställning till din ansökan. Dina personuppgifter delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Om din ansökan avslås sparar vi dina personuppgifter under fem år från det att ansökan avslogs.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan behandla din ansökan och dina personuppgifter genom ett automatiserat beslutsfattande. Detta innebär att en bedömning av din ansökan kan ske utan inblandning av någon person och baserat på de uppgifter som du lämnar i din ansökan, såsom till exempel uppgift om inkomst, anställning eller antal lån och uppgifter som inhämtas från externa leverantörer. Bedömningen av om vi kan erbjuda dig en bostad baseras på dina ekonomiska förutsättningar. Vi kan komma att använda automatiserat beslutsfattande eftersom det är nödvändigt för ingående av avtal med dig. Om du har frågor om vår tillämpning av automatiserat beslutsfattande eller önskar en personlig kontakt eller manuell bedömning får du gärna höra av dig till oss.

C. Administration av hyreskontrakt och hyrköp

I det fall du blir kund hos oss kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnade i din ansökan, de uppgifter som vi inhämtade med anledning av din ansökan samt de personuppgifter som du lämnar till oss eller vi annars hämtar in under den tid du är kund hos oss. Vi behandlar dessa personuppgifter bland annat för att kunna kontakta dig och även i övrigt för att administrera avtalet och bostaden.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla när vi administrerar ditt hyreskontrakt och hyrköp, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifterÄndamålRättslig grund
1. Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, personnummer, mejladress och folkbokföringsadress.

Administrera hyreskontrakt och hyrköp: Exempelvis för att administrera hyresbetalningar.

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

2. Bostaden: Exempelvis adress och fastighetsbeteckning.
3. Finansiell information: Exempelvis lån, lön samt annan ersättning.
4. Sysselsättning: Exempelvis arbetsgivare, anställningsform och anställningshistorik.
5. Civilstånd och familj: Exempelvis civilstånd, antal i hushåll och antal hemmavarande barn.
6. Övriga boenden: Exempelvis innehav av bostäder, taxeringsuppgifter samt adress.
7. Uppgifterna under punkterna 1 till 6 ovan.

Skydda mot eller framställa rättsligt anspråk: Exempelvis för det fall att du skulle framföra rättsliga anspråk mot oss eller vi skulle ha rättsliga anspråk mot dig.

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal. Om anspråket skulle sakna koppling till avtalet stöder vi oss på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk eller framställa rättsliga anspråk.

8. Uppgifter under punkterna 1 till 6 ovan.

Förbättring: Exempelvis för att kunna förbättra vårt erbjudande till dig och våra övriga kunder.

Intresseavvägning: Där vårt berättigade intresse består i att förbättra våra tjänster.

Hur vi får personuppgifterna

Se avsnitt B ovan.

Mottagare av personuppgifterna

Utöver de mottagare som angetts under avsnitt B ovan delar vi bostadsinformation med värderingsinstitut och finansieringsinstitut. Dina personuppgifter delas även med myndigheter om det krävs enligt lag.

Lagringsperiod

Personuppgifterna som används för att administrera avtalet behandlas under den tid du är kund hos oss och sparas därefter under fem år. Personuppgifter som vi måste behandla för att uppfylla förpliktelser enligt lag behandlas dock under tio år efter det att kundförhållandet upphört. Personuppgifter som behandlas för att skydda oss mot eller framställa rättsliga anspråk behandlas t.o.m. dess preskription inträder, dvs. typiskt sett tio år från det att kravet uppstod.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

D. Kundsupport

När du kontaktar vår kundsupport kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Så kan till exempel ske om du kontaktar oss och har frågor angående ditt avtal eller om du vill komplettera din ansökan. Vi behandlar dessa personuppgifter bland annat för att kunna ge dig support, svara på frågor och underlätta din ansökan.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla när du är i kontakt med vår kundsupport, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifterÄndamålRättslig grund
1. Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, personnummer, mejladress och folkbokföringsadress.

Administrera hyreskontrakt och hyrköp: Exempelvis för att administrera hyresbetalningar.

Avtal: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen vara nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås, till exempel om du har frågor kring din ansökan, eller för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, till exempel om du har frågor kring ett avtal.

Intresseavvägning: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen grundas på en intresseavvägning, till exempel om du har allmänna frågor kring ditt avtal eller om oss, där vårt berättigade intresse är att kunna tillhandahålla kundsupport.

2. Bostaden: Exempelvis adress och fastighetsbeteckning.
3. Finansiell information: Exempelvis lån, lön samt annan ersättning.
4. Sysselsättning: Exempelvis arbetsgivare, anställningsform och anställningshistorik.
5. Civilstånd och familj: Exempelvis civilstånd, antal i hushåll och antal hemmavarande barn.
6. Övriga boenden: Exempelvis innehav av bostäder, taxeringsuppgifter samt adress.
7. Korrespondens: Exempelvis personuppgifter som framgår av skriftlig eller muntlig korrespondens med dig.

Dokumentera vad som bestämts mellan dig och oss samt för kvalitetsarbete: Exempelvis för att kunna följa upp vad som diskuterats mellan dig och oss, kunna genomföra förbättringsåtgärder baserat på dina synpunkter och för internutbildning samt kvalitetsgranskning.

Avtal: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen vara nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan avtal ingås, till exempel om du har frågor kring din ansökan, eller för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, till exempel om du har frågor kring ett avtal.

Intresseavvägning: Beroende på typ av ärende och om du är kund hos oss eller inte kan behandlingen grundas på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse består i att dokumentera vad som har bestämts, för att kunna erbjuda dig våra tjänster samt för att kunna förbättra våra tjänster.

Hur vi får personuppgifterna

Utöver de källor som angetts under avsnitt B och C ovan inhämtar vi personuppgifter som vi får från dig i samband med kontakt med vår kundsupport.

Mottagare av personuppgifterna

Se avsnitt B och C ovan.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras i enlighet med avsnitt B och C ovan om du har skickat in en ansökan eller redan är kund hos oss. I annat fall lagras informationen till dess att kundsupportärendet har avslutats.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas som huvudregel inom EU/EES. I den mån personuppgifter överförs till land utanför EU/EES har vi antingen vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder till säkerställande av en säker behandling alternativt inhämtat ett särskilt samtycke från dig.

E. Marknadsföring

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig i syfte att informera om Bodils tjänster. Dina personuppgifter behandlas bland annat för att du ska få relevant och anpassad information.

Nedan anges de personuppgifter som vi kommer att behandla vid marknadsföring, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med vilken rättslig grund.

Kategorier av personuppgifterÄndamålRättslig grund
1. Kontakt- och identifikationsuppgifter: Exempelvis namn, personnummer, mejladress och folkbokföringsadress.

Marknadsföring: Exempelvis för att kunna kommunicera med dig och skicka anpassad marknadsföring.

Intresseavvägning: Där vårt berättigade intresse består i marknadsföring. I vissa fall kan vi komma att basera vår behandling på samtycke. I så fall informerar vi dig om det och inhämtar ditt samtycke innan sådan behandling.

2. Bostaden: Exempelvis adress och fastighetsbeteckning.
3. Finansiell information: Exempelvis lån, lön samt annan ersättning.
4. Sysselsättning: Exempelvis arbetsgivare, anställningsform och anställningshistorik.
5. Civilstånd och familj: Exempelvis civilstånd, antal i hushåll och antal hemmavarande barn.
6. Övriga boenden: Exempelvis innehav av bostäder, taxeringsuppgifter samt adress.

Hur vi får personuppgifterna

Se avsnitt B och C ovan.

Mottagare av personuppgifterna

Utöver de mottagare som angetts under avsnitt B och C ovan delar vi personuppgifterna med företag som hanterar marknadsföringsutskick.

Lagringsperiod

Personuppgifterna lagras i enlighet med avsnitt B och C ovan om du har skickat in en ansökan eller redan är kund hos oss.

Om behandlingen baseras på ditt samtycke eller om du motsätter dig behandlingen för marknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att användas för sådana ändamål.

Behandling utanför EU/EES

Personuppgifterna behandlas inom EU/EES.

3. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, ändring och spridning. Till exempel sker behandlingen i lokaler med god fysisk säkerhet och i IT-system som har god IT-säkerhet.

När andra juridiska personer än vi behandlar personuppgifter på uppdrag av oss säkerställer vi att dessa är bundna av personuppgiftsbiträdesavtal och vi ställer krav på säkerhet samt sekretess i enlighet med tillämplig lag.

4. Dina rättigheter

Som registrerad har du rättigheter kring hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras. Dina rättigheter är bland annat följande.

 • Rätt att bli informerad. Du kan begära att när som helst få information om vilka personuppgifter som vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar om dig.

 • Rätt att begära tillgång. Du kan begära att få en kopia över dina personuppgifter som vi behandlar.

 • Rätt att begära rättelse. Du kan begära att vi korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig.

 • Rätt att begära radering. Du kan begära radering av dina personuppgifter. Rätten gäller vid följande situationer:

  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen som de samlats in eller på annat sätt behandlats.
  • Du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och vi inte har någon annan rättslig grund för behandlingen.
  • Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

  I vissa fall kan vi vara förhindrade att omedelbart radera vissa av dina personuppgifter på grund av rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 • Rätt att begära begränsning av behandlingen. Du kan begära att behandlingen av viss personuppgift endast får behandlas för vissa specifika syften. Rätten gäller vid följande situationer:

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas.
  • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandling men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • I väntan på kontroll av om våra berättigade skäl att behandla personuppgifterna väger tyngre än dina berättigade skäl i samband med att du invänt mot behandlingen.
 • Rätt att invända mot behandlingen. Du kan invända mot att vi behandlar någon av dina personuppgifter. Om du invänder mot en behandling får vi inte längre behandla personuppgifterna som är föremål för invändning, såvida inte vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 • Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring.

 • Rätt till dataportabilitet. Du kan i vissa fall begära att få ut och använda dina personuppgifter någon annanstans. Rätten gäller om vi behandlar personuppgifterna som du själv har lämnat samt med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt.

 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Se avsnitt 5.

 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter. Se avsnitt 6.

Du kan när som helst begära att utöva någon av dina rättigheter genom att kontakta oss på dataskyddsombud@bodil.se.

5. Återkallande av samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades. Vid ett återkallande har vi inte längre rätt att fortsätta behandlingen i fråga, om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på dataskyddsombud@bodil.se.

6. Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR eller gällande dataskyddslagstiftning kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Dataskyddsombud

Om du har några frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar personuppgifter får du gärna kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@bodil.se.

8. Kontaktuppgifter

Bodil Fastigheter AB

Denna Informationstext uppdateras från tid till annan. Informationstexten uppdaterades senast den 25 oktober 2022.

Undrar du något?
Vi är här för att hjälpa dig

Vi förstår att det kan dyka upp frågor om hyrköp. Tveka inte att höra av dig om du undrar något eller läs mer nedan.